Ανάπτυξη Firefox add-on για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων του χρήστη και των Web Servers Development Firefox add-on to protect the privacy of user data and Web Servers

Δείτε το αρχείο http://estia.hua.gr:8080/dspace/handle/123456789/2276  
Φορέας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Συλλογή ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Ανάπτυξη Firefox add-on για την προστασία της
ιδιωτικότητας των δεδομένων του χρήστη και των Web
Servers Development Firefox add-on to protect the privacy of user
data and Web Servers
Επιμέρους συλλογή 1. Πτυχιακές Εργασίες
Θέματα Προστασία δεδομένων Data protection Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Πρωτόκολλα δικτύων (HTTP) HTTP (Computer network protocol) Υπηρεσίες Ιστού - Μέτρα ασφαλείας Web services - Security measures Netscape Mozilla Mozilla
Περιγραφή80σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ. Η πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων του Διαδικτύου γίνεται συνήθως μέσω του HTTP (Hypertext Transfer Protocol) το οποίο εχεί εδραιωθεί ως το παγκόσμιο πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το πρωτόκολλο να αποτελεί ένα κοινό μέσο επιθέσεων σε Web Servers αλλα και σε χρήστες για την εξαγωγή πολύτιμων ιδιωτικών στοιχείων και πληροφοριών. Για να αποφευχθούν λοιπόν με επιτυχία αυτές οι επιθέσεις είναι σημαντικό να κατασκευαστεί ένα ακριβές σύστημα ανίχνευσης. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος, ικανό να προστατεύει τον χρήστη και τους Web Servers από κακόβουλες επιθέσεις που γίνονται αξιοποιώντας το HTTP πρωτοκόλλο. Στο σύστημα αυτό προστέθηκαν λειτουργίες για την καταπολέμηση επιθέσεων που προέρχονται από τα αυτόματα αναδυόμενα παράθυρα διαφημίσεων στους browsers, καθώς επίσης προστέθηκαν και λειτουργίες που ελέγχουν μέσω κάποιων μοντέλων ανώμαλης συμπεριφοράς κάθε HTTP request που φεύγει από τον browser του χρήστη για κακόβουλες επιθέσεις. Προκειμένου να εφαρμοστούν τα παραπάνω, το ακριβές σύστημα ανίχνευσης υλοποιήθηκε υπό την μορφή ενός extension, ειδικά κατασκευασμένο να λειτουργεί για τον περιηγητή Firefox. Το extension παρέχει στους Web Servers και στον χρήστη προστασία από κακόβουλες επιθέσεις προσφέροντάς τους και επιπλέον επιλογές ασφάλειας. Access to high-volume Internet data is typically done via the HTTP (Hypertext Transfer Protocol) which has been established as the global data transfer protocol. This has as result, the protocol to be a common means of attacks on Web Servers and to other users to extract valuable data and private information. So to avoid successfully these attacks is essential to construct an accurate detection system. This work aims to create such a system, capable of protecting the user and the Web Servers from malicious attacks made through the HTTP protocol. This system functions not only to prevent attacks from pop-ups ads in browsers but it also checks each HTTP request leaving the user's browser for any anomaly behavior through some detection models. To implement the above, the exact detection system was implemented in the form of an extension, specially made for Firefox browser. The extension provides to the Web Servers and to the users protection by offering additional security options.
Δημιουργός Παούρης, Γεώργιος
Ημερομηνία2013-10-15T11:39:21Z
Ημερομηνία2013
Γλώσσαgre
ΤύποςΠτυχιακή