3. Διδακτορικές Διατριβές
Σύνολο αποτελεσμάτων: 12, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
3 Long and short term monitoring of ground deformation in Thessaly basin using space-based SAR Interferometry Μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη παρακολούθηση των παραμορφώσεων του εδάφους της υδρολογικής λεκάνης της Θεσσαλίας με χρήση συμβολομετρίας SAR βασισμένης στο χώρο
Fakhri, Falah,
455σ., εικ., διαγρ., πίν., χάρτες, σχ. Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε στο ανατολικό τμήμα της βόρειας Θεσσαλίας, το οποίο βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα και έχει συνολική έκταση 3113....
2013
4 Δια-εθνικές γεωγραφίες της μετανάστευσης: διαπραγματεύσεις συνόρων και ορίων Transnational geographies of migration: negotiations of borders and boundaries
Λαφαζάνη, Όλγα,
409 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες, σχ. Σε αυτή τη διατριβή ανιχνεύονται οι διασυνδέσεις και οι αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ της μετανάστευσης και των ορίων/συνόρων. Οι μετανάστες-ριες αντιμετωπίζονται ως...
5 Εφαρμογή των αρχών της βιομηχανικής οικολογίας στον τομέα της διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων: η περίπτωση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας Applying the principles of industrial ecology to municipal solid waste management: the case study of packaging waste
Ιωάννου, Αθανάσιος,
xlviii, 472 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες Η βιομηχανική οικολογία αποτελεί μία στρατηγική προσέγγιση η οποία επιδιώκει να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων παρεμβάσεων εφαρμόζοντα...
2013
6 Η ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα: η προβληματική της δεύτερης γενιάς
Χαλιάπα, Αναστασία,
314σ., πίν., διαγρ. Η μεγάλη εισροή ομογενών και αλλογενών μεταναστών στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και προβληματισμούς. Ένα από τα κύριαθέματα που προκύ...
2009
8 Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας των Αθηνών τα τελευταία 6.000 έτη The palaeogeographical evolution of the Athenian basin the last 6.000 years
Βανδαράκης, Δημήτριος,
234σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες Αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η παλαιογεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας των Αθηνών τα τελευταία 6.000 έτη. Ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπη...
2013
9 Μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη παρακολούθηση των παραμορφώσεων του εδάφους στην υδρολογική λεκάνη της Θεσσαλίας με χρήση SAR συμβολομετρίας βασισμένης στο χώρο Long and short term monitoring of ground deformation in Thessaly basin using space-based SAR Interferometry
Fakhri, Falah,
411σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες, σχ. Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε στο ανατολικό τμήμα της βόρειας Θεσσαλίας, το οποίο βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα και έχει συνολική έκταση 3113....
2013
10 Νέα περιφερικότητα στον αναπτυσσόμενο κόσμο: μια συγκριτική ανάλυση της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), της Νότιας Αμερικής (MERCOSUR) και της Υποσαχάριας Αφρικης (SADC) New regionalism in the developing world: a comparative analysis of regional integration schemes in southeast Asia (ASEAN), South America (Mercosur) and Subsaharan Africa (SADC)
Πετρόπουλος, Σωτήρης,
340σ., πίν., διαγρ., σχ., χάρτες Η εργασία αποτελεί μια συγκριτική μελέτη τριών από τους σημαντικότερους περιφερειακούς οργανισμούς στο λιγότερο αναπτυγμένο κόσμο. Οι εξελίξεις στην περιοχή τηςΝοτιοαν...
2008-11-19