3. Διδακτορικές Διατριβές
Σύνολο αποτελεσμάτων: 10, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
6 Η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας Labor market integration of immigrants in Greece
Κοσμάς, Πέτρος,
363 σ., πίν., διαγρ. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζεται η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας. Για τη διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων, ελήφθησαν υπόψη οι θεωρητικές και ερ...
7 Ο ρόλος της έκφρασης συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια και της συναισθηματικής νοημοσύνης νεαρών ατόμων στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις
468σ., εικ., πίν., διαγρ. Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στο να διερευνήσει κατά πόσο η συναισθηματική νοημοσύνη φοιτητών και φοιτητριών και η έκφραση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων μέσ...
2009-11-06
8 Στάσεις που προάγουν την υγεία, διατροφική συμπεριφορά και σχολική επίδοση των μαθητών (Συγχρονική μελέτη σε μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού και σε μαθητές Λυκείου στην Ελλάδα) Health related and dietary behaviours in relation to academic performance in Greek children and adolescents: a cross-sectional study
Βασιλούδης, Ιωάννης,
241 σ., πίν., διαγρ., σχ. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των πιθανών σχέσεων μεταξύ της διατροφικής συμπεριφοράς, της διατροφικής ποιότητας, των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας, της παχ...
9 Συναισθηματική νοημοσύνη και διατροφική συμπεριφορά ασθενών με στεφανιαία νόσο Emotional intelligence and eating behavior in patients with coronary heart disease
Βλαχάκη, Ευαγγελία Χρυσάνθη,
249 σ., πίν. Σκοπός. Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπούσε στο να εξετάσει το ρόλο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, καθώς και διαφόρων διατροφικών συνηθειών, στην εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου. Σ...
10 Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού (λογισμικού) υλικού μέσω Η/Υ: Μια στρατηγική για την επίτευξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Planning, development, application and evaluation of electronic educational (software) material via PC: A strategy for the achievement of environmental sensitization of students in the Secondary Education
Λούντζη, Μαρία,
346 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ. Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στη διαδικασία ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής λογισμικής εφαρμογής «Το σπίτι ως πηγή ρύπανσης». Το συγκεκρι...
2012