Ευρωπαϊκά προγράμματα
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Bacterial diseases of stone fruits and nuts
Holeva, M. C. Department of Phytopathology,
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη στρατηγικών αποτροπής της εγκατάστασης και εξάπλωσης φυτοπαθογόνων βακτηρίων σε καλλιέργειες πυρηνοκάρπων και ακροδρύων και στην αξιοποίησή τους για τη διαμόρφωση ...
2006
2 Collection and assessment of data relevant for non- dietary cumulative exposure to pesticides and proposal for conceptual approaches for non - dietary cumulative exposure assessment
Machera, K. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό τη συλλογή και εκτίμηση δεδομένων που υπάρχουν σχετικά με την αθροιστική έκθεση σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα εκτός των περιπτώσεων της έκθεσης από διατροφή. Επίσης, στ...
2011
3 European Phytosanitary (Statutory Plant Health) Research Coordination II
Vloutoglou, I. Department of Phytopathology,
Σκοπός του Δικτύου EUPHRESCO II είναι (i) η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. στον τομέα της Φυτοϋγείας, (ii) o καλύτερος συντονισμός και χρηματοδότηση των εθνικών και διευρωπα...
2011
4 Health and Environmental Risks: Organization, Integration and Cross - fertilisation of Scientific Knowledge
Machera, K. Papadaki, P. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
Στις μέρες μας η εκτίμηση του κινδύνου στον άνθρωπο και στο περιβάλλον παραμένουν τυπικά δύο ξεχωριστοί τομείς. Η υπάρχουσα εμπειρία και οι κανονισμοί για την εκτίμηση του κινδύνου δεν καλύπτουν τις μ...
2011
5 Innovative strategies for copper - free low input and organic farming systems
Markellou, E. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με βάση το χαλκό αποτελούν μια ομάδα προϊόντων με μεγάλη χρήση στη βιολογική και στην συμβατική γεωργία (συμπεριλαμβανόμενων και τωνσυστημάτων ΙPM). H πολιτική σήμερα της...
2011
6 Plant virus control employing RNA- based vaccines: a novel non- transgenic strategy
Holeva, M. C. Department of Phytopathology,
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και πρακτικά εφαρμόσιμων μεθόδων για την αντιμετώπιση φυτοασθενειών στα πλαίσια της αειφορικής γεωργίας. Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος δημιου...
2009
7 Strategic plan for the adaptation and application of the principles for the sustainable use of pesticides in a vulnerable ecosystem
Machera, K. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
Το EcoPest είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην προστασία ενός ευάλωτου υγροτοπικού οικοσυστήματος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ Περιβαλ...
2009
8 Strategies for the eradication and containment of the invasive pests Rhynchophorus ferrugineus Olivier and Paysandisia archon Burmeister
Karamaouna, F. Kontodimas, D. C. Department of Entomology&Agricultural Zoology Department of Pestici...
Το ερευνητικό Πρόγραμμα PALMPROTECT έχει σκοπό την ανάπτυξη αξιόπιστων μεθόδων σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση, εκρίζωση, καταπολέμηση και περιορισμό των ξυλοφάγων εντόμων καραντίνας, Rhynchophorus fe...
2011
9 Ανάπτυξη του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ως Κέντρου Αριστείας στους τομείς της φυτοϋγείας και φυτοπροστασίας
Markellou, E. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
ToΠρόγραμμα BPI Plant-Heal είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει ως αντικείμενο την επιστημονική και τεχνολογική αναβάθμιση του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (εκπαίδευση προσωπικού και βελτί...
2009
10 Επίδραση εδαφοκάλυψης με μίγματα ανθοφόρων φυτών στους πληθυσμούς φυσικών εχθρών και επικονιαστών στις καλλιέργειες της ελιάς και του αμπελιού
Karamaouna, F. Kati, V. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy Department of Weed Science,
Το αντικείμενο μελέτης του έργου αφορά στην επίδραση της εδαφοκάλυψης με μίγματα καλλιεργούμενων ανθοφόρων φυτών στους πληθυσμούς επικονιαστών και ωφελίμων εντόμων στις καλλιέργειες του αμπελιού (περι...
2010