Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΜΔΕ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 59, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Ανάπτυξη ορθογραφικών δεξιοτήτων σε παιδιά με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
Γκαρώνη, Παρασκευή,
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση των ορθογραφικών επιδόσεων μαθητών της Δ΄ τάξης, της Ε΄ τάξης και της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με μαθησιακές δυσκολίες με μαθητές χωρίς μαθησιακές δ...
2009-07-16
2 Αξιολόγηση της δημιουργικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση : μια αρχική-πιλοτική έρευνα
Βάθη, Παναγιώτα,
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη και αποτίμηση του βαθμού συμμετοχής των φοιτητών σε δημιουργικές δραστηριότητες καθώς και η διερεύνηση της συσχέτισής του με τα προσωπικά/ κοινωνικοοικονομικ...
2011
3 Βασικές αρχές του νέου ενιαίου πλαισίου σπουδών : οι εφαρμογές τους στο νέο σχολικό εγχειρίδιο για το μάθημα της ελληνικής γλώσσας στα βιβλία της στ' τάξης του δημοτικού και α΄ τάξης του γυμνασίου The new theories of learning in the Greek curriculum
Βλάχου, Όλγα,
Οι εφαρμογές των βασικών αρχών του ΔΕΠΠΣ στο νέο σχολικό εγχειρίδιο για το μάθημα της ελληνικής γλώσσας στα βιβλία της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού και της Α΄ τάξης του γυμνασίου. The applications of the n...
2009-10-19
4 Βιοσυστηματική μελέτη σπανίων, ενδημικών και ενδιαφερόντων taxa της κυπριακής χλωρίδας
Χρίστου, Ελένη,
Η χλωρίδα της Κύπρου περιλαμβάνει περί τα 1910 taxa. Από αυτά, τα 143 είναι αποκλειστικά ενδημικά (ποσοστό ενδημισμού ~7,4%). Τα περισσότερα από τα ενδημικά φυτά της Κύπρου εντοπίζονται στις δύο οροσε...
2010-07-01
7 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) στο δημοτικό σχολείο : η αλλαγή των θεσμικών προδιαγραφών διδασκαλίας ως ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Αδαμόπουλος, Κωνσταντίνος,
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η καταγραφή των απόψεων μίας μικρής ομάδας εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη μια μεριά για τις επιδράσεις της πρόσφατης αλλαγής των θεσμι...
2010-09-23
8 Διεπιστημονικές θεωρήσεις της διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης : μια βιβλιογραφική επισκόπηση A critical review on bilingualism and bilingual education
Γεωργίου, Σοφία,
Η παρούσα έρευνα συνιστά μια κριτική βιβλιογραφική επισκόπηση της Διγλωσσίας και της Δίγλωσσης Εκπαίδευσης έτσι ώστε να καταφανούν μέσω μιας συστηματικής περιγραφικής αξιολόγησης οι διεπιστημονικές θε...
2009-01-26
9 Διερευνώντας τις δυσκολίες υλοποίησης του ολοήμερου σχολείου : η αφήγηση των εκπαιδευτικών
Κοντορλή, Όλγα,
Το Υπουργείο Παιδείας, το έτος 2002-2003 προχώρησε στη λειτουργία του ολοήμερου δημοτικού σχολείου αξιοποιώντας τόσο τα παιδαγωγικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τηλειτουργία των 28 πιλοτικών ολοήμερ...
2010
10 Διερεύνηση απόψεων στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με την εισαγωγή της γαλλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο
Καμίτση, Ελισάβετ,
Στην παρούσα εργασία καταγράφονται, διερευνώνται και αποτιμώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών-στελεχών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με την εφαρμογή της εισαγωγής της δ...
2009-03-30