Όροι χρήσης

Ορισμοί

(1) Ορισμοί:

(α) Ανοικτό περιεχόμενο: Είναι οποιοδήποτε περιεχόμενο

[Ι] το οποίο είτε εμπίπτει στο Ν.2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" και διατίθεται με τέτοια άδεια, ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να το χρησιμοποιεί και να το αναδιανέμει στην ίδια μορφή ή τροποποιημένο, με μοναδικό περιορισμό την αναφορά στην πηγή ή την παρόμοια διανομή, είτε

[ΙΙ] επί του οποίου δεν υφίστανται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

[ΙΙΙ] για το οποίο έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Στις περιπτώσεις II και ΙΙΙ, το περιεχόμενο ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.

(β) Ανοικτή πρόσβαση: είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι αναγνώστες και χρήστες του διαδικτύου μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς. Πρωταρχικός σκοπός της κίνησης της Ανοικτής Πρόσβασης είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών.

(γ) Ανοικτές άδειες: είναι οι άδειες εκείνες που επιτρέπουν περαιτέρω χρήση του περιεχομένου με μονομερή δήλωση του δικαιούχου με μοναδικό περιορισμό την αναφορά στην πηγή ή την παρόμοια διανομή.

(δ) Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interface): είναι η διεπαφή των προγραμματιστικών διαδικασιών που ένα λειτουργικό σύστημα, βιβλιοθήκη ή εφαρμογή παρέχει προκειμένου να επιτρέπει να γίνονται προς αυτό αιτήσεις από άλλα προγράμματα ή / και ανταλλαγή δεδομένων.

(ε) Μεταδεδομένα: είναι τα δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα. Τα μεταδεδομένα είναι δομημένη πληροφορία η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή, την επεξήγηση, τον εντοπισμό, τη χρήση και τη διαχείριση μίας πληροφοριακής πηγής, όπως ένα βιβλίο, ένα μουσειακό αντικείμενο ή ένας φάκελος αρχείου.

(στ) Περιεχόμενο: είναι οποιοδήποτε έργο ή πληροφορία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2121/1993 για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ενδεικτικά "τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη" ή ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.

(ζ) Περιεχόμενο Τρίτων: είναι οποιοδήποτε περιεχόμενο δεν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Αποδοχή Όρων

(2) Το openarchives.gr είναι μια μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών και ιδρυματικών αποθετηρίων, την ευθύνη λειτουργίας και ανάπτυξης της οποίας έχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης που εδρεύει στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635, Ελλάδα (εφεξης, ΕΚΤ). Κάνοντας χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή του Περιεχομένου του, αποδέχεστε και συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης. Η πρόσβαση στην Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (API) του δικτυακού τόπου openarchives.gr γίνεται ύστερα από εγγραφή σας, με την ολοκλήρωση της οποίας συναινείτε στην τήρηση των όρων του παρόντος.

Περιεχόμενο Τρίτων

(3) Το ΕΚΤ συλλέγει/ αποθηκεύει/ διαθέτει/ μεταδίδει με το openarchives.gr μεταδεδομένα που αναφέρονται σε περιεχόμενο τρίτων, χωρίς ωστόσο να προχωρεί σε συλλογή, επεξεργασία ή διάθεση του περιεχομένου τρίτων. Το περιεχόμενο τρίτων προέρχεται από την εκάστοτε ψηφιακή βιβλιοθήκη ή αποθετήριο στο οποίο αποθηκεύεται και από το οποίο διατίθεται με όρους που καθορίζονται στον οικείο δικτυακό τόπο. Η πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο καθορίζεται από το δικαιούχο του περιεχομένου και εκφράζεται με τους όρους υπό τους οποίους αυτό διατίθεται από τον οικείο δικτυακό τόπο. Το ΕΚΤ δεν παρέχει απευθείας πρόσβαση στο σχετικό περιεχόμενο, παρά μόνο μέσω των διαδικτυακών τόπων τρίτων και ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε ζημία, θετική, αποθετική, άμεση ή έμμεση προκύπτει σε σχέση με το περιεχόμενο τρίτων.

Άδειες Πνευματικής Ιδιοκτησίας

(4) To ΕΚΤ καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να καταστήσει διαθέσιμους όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους του δικτυακού τόπου για επαναχρησιμοποίηση σεβόμενο τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και προστατεύοντας το δημόσιο τομέα, δηλαδή προστατεύοντας την ελεύθερη πρόσβαση επί του συνόλου των έργων, πληροφοριών ή στοιχείων επί των οποίων δεν υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι:

(α) Η πρόσβαση στο σύνολο των μεταδεδομένων και περιεχομένου που δεν αποτελούν έργα και επί των οποίων δεν υφίστανται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα) επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς.

(β) Το σύνολο του περιεχομένου που ανήκει σε τρίτους διατίθεται με όρους που ορίζονται στους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους από τους οποίους διατίθεται το υλικό και στους οποίους παραπέμπει το openarchives.gr.

(γ) Το σύνολο του περιεχομένου και μεταδεδομένων για τα οποία το ΕΚΤ διατηρεί τα σχετικά δικαιώματα και διατίθενται από διαδικτυακούς τόπους αυτού, παρέχονται με άδειες Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή, έκδοση 3.0 ή μεταγενέστερη

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

(5) Το ΕΚΤ ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδεδομένων που δημοσιεύει και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια ή πληρότητα των μεταδεδομένων και του εν γένει περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.Το ΕΚΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι σίγουρο ότι όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι σαφές, ορθό, πλήρες, επικαιροποιημένο, επαρκές και διαθέσιμο, ωστόσο δεν εγγυάται ότι όλες αυτές οι ιδιότητες του περιεχομένου θα συντρέχουν αμετάβλητες. Το ΕΚΤ δεν δεσμεύεται για την έγκαιρη επικαιροποίηση και διόρθωση των μεταδεδομένων ή άλλου περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

(6) Το ΕΚΤ δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με αυτόν το διαδικτυακό τόπο και το περιεχόμενο του, και στα πλαίσια του νόμου, το ΕΚΤ (οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, τα στελέχη του, οι υπάλληλοί του, και οι βοηθοί εκπλήρωσης του) παραιτείται από κάθε ευθύνη, ρητή ή εννοούμενη, αναφορικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και το περιεχόμενό του.

(7) Το ΕΚΤ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για καμία παράβαση της ιδιωτικής ζωής, δημοσιότητας, πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων επί των μεταδεδομένων ή άλλου περιεχομένου που διατίθεται προς δημοσίευση στο openarchives.gr υπό συνθήκες που δεν έχουν λάβει την έγκριση του κατόχου/ υποκειμένου των δικαιωμάτων αυτών. Υπεύθυνος λήψης της σχετικής έγκρισης όπου αυτό είναι απαραίτητο είναι ο φορέας- πάροχος του περιεχομένου και μεταδεδομένων.

(8) Το openarchives.gr δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του καθώς η λειτουργία του είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

Τήρηση Κανόνων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(9) Κάθε χρήστης του openarchives.gr πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα με τους νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα μεταδεδομένα ή το περιεχόμενο εν γένει που διατίθενται από το openarchives.gr με τρόπο που να υπονοεί σύνδεση ή απόδοχή του από τον πάροχο του περιεχομένου ή το ΕΚΤ, εκτός αν έχει προηγούμενη ρητή άδεια να ενεργεί κατά τον τρόπο αυτόν. Τέλος, συμφωνεί να μην ενεργεί με τρόπο που να επιβαρύνει άσκοπα και καταχρηστικά το σύστημα του openarchives.gr και την τεχνολογική του υποδομή.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

(10) Σε περίπτωση δικαστικών διαφορών εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια Αθηνών.

(11) Το ΕΚΤ μπορεί μελλοντικά να αναθεωρήσει μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εφόσον το ΕΚΤ πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή επί του περιεχομένου των Όρων Χρήσης, οι χρήστες θα ενημερώνονται με σχετική ευκρινή σημείωση επί του παρόντος διαδικτυακού τόπου.