Οργάνωση περιεχομένου

Το openarchives.gr δίνει πρόσβαση, από ένα μοναδικό σημείο στο διαδίκτυο, στο έγκριτο επιστημονικό και πολιτιστικό ψηφιακό περιεχόμενο της χώρας, το οποίο είναι οργανωμένο σε συλλογές από τους φορείς που το παρέχουν. Αυτοί είναι πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ, επιστημονικές εταιρείες και φορείς μνήμης και πολιτισμού, δημοτικές βιβλιοθήκες κ.α. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο των συλλογών καλύπτει μία τεράστια ποικιλία θεματικών περιοχών και παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία. Για την καλύτερη ανάδειξή του και τη διευκόλυνση της πλοήγησης σε αυτό, το ΕΚΤ μελέτησε τους τύπους φορέων και τις συλλογές τους, οι οποίες οργανώνονται στις εξής κατηγορίες:

Ιδρυματικά αποθετήρια φορέων έρευνας

Τα αποθετήρια είναι ψηφιακές βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο που παρέχουν ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση σε επιστημονικό και άλλο ερευνητικό υλικό (πλήρη κείμενα και μεταδεδομένα). Ιδρυματικά αποθετήρια ονομάζονται τα αποθετήρια που συγκεντρώνουν, διατηρούν και καθιστούν διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή την πνευματική παραγωγή ενός οργανισμού (π.χ. ερευνητικές εργασίες, διπλωματικές ή διδακτορικές εργασίες, κ.τ.λ.).

Συλλογές περιοδικών

Τα ηλεκτρονικά περιοδικά είναι μία διακριτή κατηγορία στο openarchives.gr που περιλαμβάνει ένα σημαντικό όγκο υλικού συλλογών περιοδικών και μεμωνομένων εκδόσεων. Πρόκειται, ως επί το πλείστον, για επιστημονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης από τις φυσικές, τις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες αλλά και για αρχεία περιοδικών που πλέον δεν βρίσκονται σε κυκλοφορία, όπως φιλολογικά περιοδικά του 19ου αιώνα.

Ψηφιακά αρχεία και ειδικές συλλογές

Στο openarchives.gr περιλαμβάνονται, ακόμη, ψηφιακές συλλογές από ερευνητικούς φορείς, μουσεία, αρχεία και ιδρύματα. Οι συλλογές αυτές περιλαμβάνουν κυρίως πολιτιστικό περιεχόμενο ή έχουν αρχειακό χαρακτήρα. Τέτοιες ενδιαφέρουσες συλλογές είναι, π.χ., τα φωτογραφικά αρχεία του Κολλεγίου Ανατόλια, τα οποία περιλαμβάνουν 577 φωτογραφικά τεκμήρια από την ιστορία του Κολλεγίου που χρονολογείται από το έτος 1886. Ο αριθμός των συλλογών αυτών είναι, προς το παρόν (Οκτώβριος 2013) περιορισμένος, αναμένεται όμως να αυξηθεί σταδιακά με περιεχόμενο που θα προκύψει από τις ψηφιοποιήσεις υλικού φορέων πολιτισμού.

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) αποτελεί πόρο επιστημονικής γνώσης εθνικής σημασίας: σε αυτό συγκεντρώνονται οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια από Έλληνες και ξένους διδάκτορες και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες με την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Το ΕΑΔΔ είναι υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, το οποίο, βάσει νόμου, είναι από το 1985 ο υπεύθυνος φορέας για την τήρηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. Το ΕΑΔΔ περιλαμβάνει κυρίως διατριβές που εκπονήθηκαν μετά το 1985, καθώς και έναν μικρό αριθμό διατριβών που έχουν εκπονηθεί από το 1932 έως το 1985.

Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση σε περίπου 30,000 εγγραφές διατριβών και έχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περισσοτέρων από αυτές, κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής.

Το ΕΚΤ φροντίζει στο openarchives.gr να συμπεριλαμβάνονται κατά το δυνατό συλλογές έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Την τελική ευθύνη για την εγκυρότητα και ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας έχουν οι ίδιοι οι φορείς. Η συλλογή και ο ευρετηριασμός του περιεχομένου γίνεται αυτόματα και δεν είναι δυνατό να ελέγχεται από το ΕΚΤ κάθε μεμονωμένη εγγραφή.